ЦЕЛОГОДИШНА ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /XII КЛАС/

Обща информация за курса

Курсът по български език и литература за учениците от XII клас /зрелостници и кандидат-студенти/ е съобразен с държавните образователни изисквания и с учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ на Министерството на образованието и науката (МОН).

Обучението следва най-добрите методически практики и иновативни подходи. Нашите преподаватели притежават богат професионален опит и са утвърдени във времето специалисти с амбиции да постигнат отлично ниво на подготовка на учениците за кандидатстване във ВУЗ.

Прилага се индивидуален подход към всеки курсист. Учителите използват възможно най-резултатно времето на занятията и чрез специално подготвени допълнителни учебни материали предоставят възможност на учениците да разсъждават, да осмислят информацията, която получават, да изразят мнение относно обсъжданите теми, да дават надеждна обратна връзка за усвоените знания към съответния етап на обучение.

Нивото на подготовка на курсистите се атестира регулярно чрез тестове и домашни работи. За да бъде усвоен прецизно обемния и изключително сложен учебен материал по БЕЛ, е необходима системна подготовка, основана на постоянство, старание, дисциплина и отговорно отношение както от страна на преподавателите, така и от страна на бъдещите абитуриенти.

Организация на курса по български език и литература / XII клас/

Обучението е присъствено. Занятията се провеждат в събота и неделя по утвърден график в учебна зала „КОМПАС“, която е модерно оборудвана и предлага уютна, приятна и спокойна атмосфера за ползотворното протичане на часовете.

Общата продължителност на целогодишния курс по БЕЛ за учениците от XII клас е 124 учебни часа.

Общата цена е 1500 лева при гъвкава схема на плащане.

В цената е включен и пробен изпит по БЕЛ, съобразен с формата на държавните зрелостни изпити. Успешното представяне на учениците зависи както от придобитите по време на обучението знания, така и от тяхното умение да разпределят правилно времето за явяване на изпит, като бъдат уверени, спокойни и съсредоточени. Писмените работи на зрелостниците ще бъдат проверени и оценени по критериите на МОН, което ще даде реална представа на учениците за степента на тяхната изпитна готовност.

 

Записване

Новите курсисти се записват от своите родители в учебния център. Процедурата изисква запознаване с условията и спецификата на предлаганото обучение, попълване на Информационна карта /изтегли оттук/ за всеки ученик и сключване на двустранен Договор за провеждане на обучението /изтегли оттук/.